Kouwer Installatietechniek
Heeft u vragen035 - 582 24 11 Sterkin - Erkend Installateur OK CV

>Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN en PRIVACYVERKLARING

VAN
Kouwer installatietechniek GEVESTIGD AAN
de Installatieweg 15, 1271 EM te Huizen.

INSCHRIJVING K.V.K. 29047359
TEL: 035-5822411
 

1. DEFINITIES

1.1. Gebruiker Algemene voorwaarden, nader te noemen: Kouwer installatietechniek.
1.2. Opdrachtgever: iedere (rechts)-persoon  en behalve deze diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n) en rechtverkrijgende(n). die aan Kouwer installatietechniek een opdracht tot het leveren c.q. verrichten van werkzaamheden, diensten of anderszins wenst te verstrekken of verstrekt, goederen van haar wenst te kopen of koopt, goederen van haar wenst te huren of huurt, danwel enige overeenkomst van andere aard met haar wenst te sluiten of sluit.
1.3. Overeenkomst: iedere overeenkomst die tussen Kouwer installatietechniek en de Opdrachtgever tot stand komt, elke wijziging of aanvulling daarop, alsmede alle (rechts) handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van die overeenkomst;
1.4. Werkzaamheden: alle werkzaamheden waartoe opdracht is gegeven of die door Kouwer installatietechniek uit anderen hoofde worden verricht, dit alles in de ruimste zin van het woord en in ieder geval omvattende de werkzaamheden zoals vermeld in de opdrachtbevestiging c.q. alle werkzaamheden die aan de gegeven opdracht dienstig kunnen zijn. Onder deze werkzaamheden wordt ondermeer maar niet uitsluitend verstaan, het in opdracht leveren, aannemen en uitvoeren van loodgieter–en centrale verwarming–en elektrotechnische werkzaamheden, alsmede onderhoud- en serviceabonnementen, dit alles in de ruimste zin van het woord, voor zowel bedrijven, particulieren en instellingen.
1.5. Bescheiden: alle door opdrachtgever aan Kouwer installatietechniek ter beschikking gestelde en/of alle in het kader van de uitvoering van de opdracht door Kouwer installatietechniek vervaardigde goederen waaronder ondermeer stukken en gegevensdragers (tekeningen en/of vergunningen).

Meerwerk:

1.6. Onder meerwerk wordt verstaan al het werk wat voortvloeit uit eventuele gebreken die niet waren te voorzien bij het aannemen van de opdracht, maar die onvermijdelijk zijn om een opdracht naar eer en geweten uit te voeren.

Extra werk:

1.7. Onder extra werk wordt verstaan werk wat tijdens de opdacht op verzoek van opdrachtgever nog extra uitgevoerd dient te worden. Extra werk dient dus als een op zich staande opdracht te worden gezien en derhalve dient er een schriftelijke opdracht door opdrachtgever te worden verstrekt, tenzij dit om praktische en/of spoedeisende redenen niet mogelijk is, volstaat een opdrachtbevestiging van de zijde van Kouwer installatietechniek.
1.8. Ingeval Kouwer installatietechniek als opdrachtgever optreedt: dienen al zijn leveranciers en/of onderaannemers de navolgende huisregels in acht te nemen:

Huisregels:

1.9. Indien er sprake is van onderaanneming door zogeheten ZZP’ers, dienen deze onderaannemers een geldige Verklaring van Arbeidsrelatie (VAR) te overleggen, bij het ingebreke blijven hiervan kan niet tot betaling worden overgegaan.
1.10. Indien er sprake is van onderaanneming door onderaannemers die in het bezit zijn van personeel dienen deze onderaannemers hun G-rekening aan Kouwer installatietechniek kenbaar te maken en zal er betaling plaats vinden op basis van de wettelijke normen die gelden voor de wet ketenaansprakelijkheid. De ketenaansprakelijkheidregeling maakt elke schakel in de keten aansprakelijk voor alle volgende schakels. De ketenaansprakelijkheidregeling heeft tot doel te voorkomen dat aannemers en onderaannemers misbruik maken van de afdracht van loonbelasting/premievolksverzekeringen en premies werknemersverzekeringen.
1.11. Onderaannemers en ZZP-ers verplichten zich als er sprake is van meerwerk dit eerst te overleggen met Kouwer installatietechniek, voor dat zij tot uitvoering overgaan.
1.12. Opdrachten: opdrachten kunnen zowel schriftelijk als mondeling worden verstrekt.

2. ALGEMEEN

2.1. Met het deponeren van deze Algemene Voorwaarden ter griffie van de Rechtbank te Alkmaar zijn alle voorgaande voorwaarden van Kouwer installatietechniek vervallen
2.2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten gesloten tussen Kouwer installatietechniek en opdrachtgever. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten van Kouwer installatietechniek, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken. Alle opdrachten worden slechts onder de navolgende voorwaarden uitgevoerd, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen en deze zaak door Kouwer installatietechniek schriftelijk is bevestigd. Bedingen die de kern van de prestatie weergeven worden overeengekomen in een door Kouwer installatietechniek op te stellen opdrachtbevestiging.
2.3. De opdrachtgever erkent toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden door het enkele feit van het geven van een opdracht aan Kouwer installatietechniek, van welke aard ook, tenzij deze voorwaarden uitdrukkelijk schriftelijk door de opdrachtgever zijn verworpen. Een enkele verwijzing door de opdrachtgever naar de eigen voorwaarden of een standaardclausule op het briefpapier of in de eigen voorwaarden van opdrachtgever met als inhoud de exclusieve werking van deze eigen voorwaarden is hiervoor niet voldoende.
2.4. Indien een of meerdere der bepalingen in deze Algemene voorwaarden nietig zijn of nietig worden verklaard, blijven de overige bepalingen van deze Algemene voorwaarden volledig van toepassing. Kouwer installatietechniek en Opdrachtgever zullen dan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigende bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.
2.5. Alle leveringen worden geacht te zijn geschied vanaf bovengenoemde vestigingsplaats, tenzij anders is overeengekomen, alle betalingen dienen aldaar te geschieden en wel in gangbare Euromunt.
2.6. Afspraken die zonder medeweten van Kouwer installatietechniek gemaakt worden door personeel en/of derden werkzaam voor Kouwer installatietechniek, binden Kouwer installatietechniek niet, tenzij schriftelijk door haar bevestigt.

3. OFFERTES en aanbiedingen

3.1. Een offerte c.q. aanbieding bindt Kouwer installatietechniek niet en geldt slechts als een uitnodiging tot het plaatsen van een order.
3.2. De door Kouwer installatietechniek gemaakte offertes c.q. aanbiedingen zijn vrijblijvend en geschieden in enigerlei schriftelijke vorm, tenzij Kouwer installatietechniek om praktische, spoedeisende of andere redenen van een schriftelijk aanbod afziet. Het aanbod voorziet in een dagtekening of datum, of is naar datum bepaalbaar. Offertes c.q. aanbiedingen zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
3.3. Kouwer installatietechniek kan niet aan zijn offertes c.q. aanbiedingen worden gehouden indien de opdrachtgever, naar termen van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de offerte c.q. aanbieding dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
3.4. De prijzen in de offertes c.q. aanbiedingen zijn uitsluitend van toepassing op de daarbij aangegeven hoeveelheden en/of omschrijvingen en werkzaamheden, alles wat niet in de offerte wordt omschreven wordt gezien als meerwerk c.q. extra werk en zal aan opdrachtgever separaat worden berekend.
3.5. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte c.q. aanbieding opgenomen aanbod is Kouwer installatietechniek daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Kouwer installatietechniek anders aangeeft.
3.6. Offertes c.q. aanbiedingen gelden niet automatisch voor nabestellingen.
3.7. De overeenkomst komt tot stand door tijdige schriftelijke aanvaarding door de wederpartij van Kouwer installatietechniek of indien  na een mondelinge opdracht door Kouwer installatietechniek feitelijke uitvoering wordt gegeven aan de werkzaamheden.
3.8. Indien een opdracht op basis van stelposten en/of regieuren wordt geoffreerd, dienen de geoffreerde prijzen slechts als richtprijs, de daadwerkelijk door Kouwer installatietechniek gewerkte uren, alsmede de daadwerkelijk door Kouwer installatietechniek gemaakte kosten zullen worden doorberekend.
3.9. Bij samengestelde prijsopgaven bestaat geen verplichting tot levering van een gedeelte tegen een overeenkomstig gedeelte van de voor het geheel opgegeven prijs.
3.10. Alle door Kouwer installatietechniek opgegeven prijzen zijn exclusief BTW voor ondernemers en incl. BTW voor particulieren, tenzij op de opdrachtbevestiging uitdrukkelijk anders is aangegeven.
3.11. Indien slechts voor een gedeelte van het te vervaardigen werk modellen, kopij, informatiedragers e.d. zijn overlegd, is Kouwer installatietechniek niet gehouden aan de geheel opgegeven prijs, indien zou blijken dat het gedeelte van het werk waarvoor geen gegevens zijn overlegd naar verhouding meer arbeid vereist dan het gedeelte waarvoor wel gegevens zijn overlegd.
3.12. Ten aanzien van alle aangeboden goederen en diensten gelden, naast hetgeen daaromtrent in de catalogi en brochures staat vermeld, de normale en/of gebruikelijke toleranties, met name wordt uitdrukkelijk voorbehoud gemaakt ten aanzien van nuances in de opgegeven kleuren van goederen. Geringe afwijkingen van de in de catalogi, brochures en/of stalen en monsters voorkomende afbeeldingen en/of beschrijvingen worden derhalve voorbehouden. Dergelijke afwijkingen ontslaan de opdrachtgever nimmer van zijn verplichtingen uit de overeenkomst.
3.13. De modellen, afbeeldingen, tekeningen en maten, die bij de offertes gevoegd, getoond of medegedeeld zijn, geven slechts een algemene voorstelling van de aangeboden artikelen. Wijzigingen in de constructie, waardoor de werkelijke uitvoering enigszins afwijkt van bedoelde modellen, afbeeldingen of maten, maar waardoor geen wezenlijke wijziging wordt gebracht in de technische en esthetische uitvoering der artikelen, verplichten Kouwer installatietechniek niet tot enige vergoeding en geven de opdrachtgever niet het recht de ontvangst of betaling der geleverde goederen te weigeren.
3.14. Indien de door een opdrachtgever bestelde goederen niet uit voorraad leverbaar zijn en door de fabrikant slechts in bepaald kwantum of standaardmaat worden geleverd, zal de opdrachtgever gehouden zijn het gehele kwantum c.q. de goederen met de standaardmaten af te nemen en de gehele koopprijs van dat kwantum c.q. voor die goederen naar de prijs per eenheid resp. per standaardmaat te voldoen.
3.15. Indien de uitvoering van een opdracht, waarvoor offerte is gevraagd, niet aan Kouwer installatietechniek wordt opgedragen, is opdrachtgever verplicht de offerte, compleet met alle daarbij behorende stukken binnen acht dagen franco aan Kouwer installatietechniek terug te zenden.
3.16. Zodra aan de opdrachtgever is bericht dat de door hem bestelde goederen voor hem ter beschikking liggen, dienen deze binnen tien dagen door hem te worden afgenomen, bij het ingebreke blijven hiervan heeft Kouwer installatietechniek het recht opslagkosten aan opdrachtgever in rekening te brengen of de overeenkomst van rechtswege als ontbonden beschouwen met behoud van het recht op schadevergoeding.

OPDRACHTEN en onderhoud-en serviceabonnementen

4.1. Indien een bestelling of opdracht schriftelijk door opdrachtgever is bevestigd bindt dit opdrachtgever. Kouwer installatietechniek is pas gebonden aan een opdracht door verzending van de opdrachtbevestiging. Indien de opdrachtgever niet binnen acht dagen na verzending van de opdrachtbevestiging zijn bezwaren aan Kouwer installatietechniek kenbaar heeft gemaakt, wordt de opdrachtbevestiging geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven.
4.2. Kouwer installatietechniek biedt zijn klanten de mogelijkheid tot het afsluiten van een onderhoud -en serviceabonnementen.

 • Kouwer installatietechniek neemt ieder jaar contact op met de opdrachtgever voor het plannen van het periodiek onderhoud.
 • De abonnementsperiode bedraagt één jaar en vangt aan na ontvangst van het abonnementsgeld.
 • Eventuele verlenging is niet van toepassing indien één der partijen schriftelijk te kennen heeft gegeven de overeenkomst te willen beëindigen.

4.3. De door opdrachtgever na het verstrekken van een opdracht alsnog verlangde wijzigingen in de uitvoering daarvan, moeten door de opdrachtgever tijdig en schriftelijk aan Kouwer installatietechniek ter kennis zijn gebracht. Worden ze mondeling of per telefoon opgegeven, dan is het risico van de tenuitvoerlegging van de wijziging voor rekening van de opdrachtgever, tenzij deze wijzigingen schriftelijk door Kouwer installatietechniek zijn bevestigd.
4.4. Indien de opdrachtgever de gegeven opdracht geheel of gedeeltelijk annuleert, is hij gebonden aan Kouwer installatietechniek alle met het oog op de uitvoering van deze opdracht redelijkerwijs gemaakte kosten te vergoeden.
4.5. Wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht, van welke aard ook, schriftelijk of mondeling door of namens de opdrachtgever aangebracht, die hogere kosten veroorzaken dan waarop bij prijsopgave en/of opdrachtbevestiging kon worden gerekend, worden aan opdrachtgever extra in rekening gebracht.
4.6. Wijzigingen en/of annuleringen van gegeven opdrachten binden Kouwer installatietechniek pas na schriftelijke acceptatie, waarbij het poststempel van het poststuk als bepalend wordt gezien.
4.7. Schriftelijke opdrachten van de opdrachtgever dienen vergezeld te gaan van een duidelijke omschrijving van de te verrichten werkzaamheden.
4.8. Kouwer installatietechniek behoudt zich het recht voor meer werkzaamheden dan vermeld in de schriftelijke opdracht of in de opdrachtbevestiging uit te voeren en aan opdrachtgever in rekening te brengen, indien deze werkzaamheden in het belang zijn van de opdrachtgever en/of voor de goede uitvoering van de opdracht. Opdrachtgever wordt zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld van de uitvoering van deze aanvullende werkzaamheden.
4.9. Alle andere opdrachten dan die gegeven voor onbepaalde tijd eindigen met hun volbrenging.
4.10. Het is opdrachtgever niet toegestaan noch gedurende de uitvoering van de opdracht, noch gedurende een periode van zes maanden na afloop van de opdracht, op enigerlei wijze een overeenkomst aan te gaan met door of namens Kouwer installatietechniek bij opdrachtgever te werkgestelde of met door of namens Kouwer installatietechniek bij de opdracht voor opdrachtgever betrokken derden. Zulks op straffe van een niet voor matiging vatbare boete van € 2000,00 (zegge: tweeduizend Euro) voor elke overtreding per week dat de overtreding voortduurt.
4.11. Indien tijdens de looptijd van de opdracht wijzigingen plaatsvinden in bijvoorbeeld loon en/of ander kosten, tengevolge van wijzigingen in de betrokken CAO, dan wel als gevolg van wetten, besluiten en/of beschikkingen van overheidswege, of indien wijzingen plaatsvinden in de kosten van gebruikte hulpstoffen, materialen en dergelijke zal een prijsaanpassing plaatsvinden,  in beginsel overeenkomstig de door het ministerie van economische zaken bij schriftelijke beschikking toegestane maximale prijswijziging. Bij het ontbreken van een hierboven bedoelde prijsbeschikking zal een wijziging plaatsvinden conform de representatieve rapportage van de overkoepelende bedrijfsorganisatie, dit alles in overleg met opdrachtgever en na overleg van rekeningen en verantwoording door Kouwer installatietechniek.
4.12. Kouwer installatietechniek verplicht zich de zijn of haar opgedragen werkzaamheden naar beste weten en kunnen uit te voeren (binnen de redelijkerwijs te verwachten normen) doch zij aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het niet verwezenlijken van het door de opdrachtgever onmogelijk beoogde doel.
4.13. De mogelijkheid bestaat dat Kouwer installatietechniek meer werkzaamheden moet uitvoeren dan is vermeldt in de schriftelijke opdracht, indien deze werkzaamheden in het belang zijn van de opdrachtgever en/of voor de goede uitvoering van de opdracht. Opdrachtgever wordt zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld van de uitvoering van deze aanvullende werkzaamheden en de daaruit voortvloeiende kosten.
4.14. De opdrachtgever verplicht zich zowel jegens de Kouwer installatietechniek medewerkers als jegens Kouwer installatietechniek om de lokalen, werktuigen en gereedschappen, waarmee de werkzaamheden door de Kouwer installatietechniek medewerkers worden verricht, op zodanige wijze in te richten en te onderhouden, alsmede omtrent het verrichten van de werkzaamheden zodanige regelingen te treffen en aanwijzingen te verstrekken, dat de Kouwer installatietechniek medewerkers tegen gevaar voor lijf, eerbaarheid en goed zover beschermd is als redelijkerwijs in verband met de aard van de werkzaamheden gevorderd kan worden.
4.15. De opdrachtgever zal zorg dragen dat Kouwer installatietechniek tijdig kan beschikken:

 • over de voor de opzet van het werkbenodigde gegevens en goedkeuringen (zoals vergunningen, ontheffingen, KLIC meldingen, schoongrond verklaringen en beschikkingen) zonodig in overleg met Kouwer installatietechniek;
 • het terrein waarin of waarop het werk moet worden uitgevoerd;
 • over voldoende gelegenheid voor aanvoer, opslag en/of afvoer van materieel en/of hulpmiddelen.

4.16. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het vooraf verwijderen van zich bovengronds aan de oppervlakte of ondergronds bevindende obstakels, die de werkzaamheden van Kouwer installatietechniek of de kwaliteit van het werk nadelig kunnen beïnvloeden of hieraan schade toebrengen.
4.17. De opdrachtgever zorgt voor het verwijderen van onvoorziene, door mensen gemaakte obstructies (inclusief archeologische objecten).
4.18. Een opdracht van welke aard ook eindigt met de dood van Kouwer installatietechniek, alle uit de opdracht voortvloeiende verplichtingen van Kouwer installatietechniek komen bij de dood van Kouwer installatietechniek te vervallen en zullen nimmer over gaan op de erfgenamen van Kouwer installatietechniek.

5. LEVERING EN UITVOERING VAN DE OPDRACHT

5.1. In het geval van levering van goederen en/of materialen door de opdrachtgever is Kouwer installatietechniek, behoudens ingeval van door de opdrachtgever te bewijzen schuld of opzet aan de zijde van Kouwer installatietechniek, niet aansprakelijk voor het ontbreken van voldoende hoeveelheid in de toegezonden kisten, dozen of pakken en kunnen de kosten van opslag van de goederen of materialen en de daarover te voeren administratie en controle in rekening worden gebracht tegen het gebruikelijke tarief.
5.2. In het geval van levering van gegevens door de opdrachtgever is Kouwer installatietechniek, behoudens ingeval van door de opdrachtgever te bewijzen schuld of opzet aan de zijde van Kouwer installatietechniek, niet aansprakelijk voor het niet compleet zijn van de aangeleverde gegevens.
5.3. Elke gedeeltelijke levering, waaronder mede wordt verstaan de levering van onderdelen van een samengestelde opdracht, kan worden gefactureerd, in welk geval die deellevering wordt beschouwd als een op zich staande transactie: in een dergelijk geval moet betaling plaatsvinden overeenkomstig het bepaalde bij hoofdstuk 10.
5.4. Oponthoud of vertraging is niet voor rekening van Kouwer installatietechniek, tenzij door haar schuld veroorzaakt.
5.5. Uitvoering van een opdracht geschiedt binnen de normale, daarvoor geplande tijd. Indien een opdracht moet worden bespoedigd kunnen overwerk en/of andere eventueel extra gemaakte kosten in rekening worden gebracht. De termijn geldt slechts als onherroepelijk en fataal indien de opdrachtgever Kouwer installatietechniek bij het geven van de opdracht schriftelijk over de gevolgen van een vertraging heeft ingelicht en deze zaak door Kouwer installatietechniek schriftelijk is bevestigd.
5.6. Het eventueel door Kouwer installatietechniek te verwerken materiaal, goederen en/of de door Kouwer installatietechniek te verwerken gegevens dienen tijdig en franco te worden afgeleverd aan het door haar aangegeven adres. Bij niet-franco levering worden de gemaakte vrachtkosten aan de opdrachtgever in rekening gebracht, onverminderd het recht van Kouwer installatietechniek een niet-franco zending te weigeren.
5.7. De door Kouwer installatietechniek te leveren goederen reizen immer voor rekening en risico van de opdrachtgever behoudens in die gevallen, waarin het totaal met de opdracht gemoeide bedrag franco levering wettigt.
5.8. Bij franco levering wordt steeds de goedkoopste wijze van verzending gevolgd, tenzij vooruit anders is overeengekomen. Bij een afwijkende wijze van verzending komen de gemaakte meerkosten voor rekening van de opdrachtgever.
5.9. Het aannemen van de goederen door de opdrachtgever, zonder aantekening op de vrachtbrief of het reçu, geldt als bewijs, dat de emballage in goede staat was.
5.10. Overeengekomen termijnen gelden slechts, indien en voor zover het te verwerken materiaal en/of goederen etc., alsmede de voor de uitvoering van de opdracht benodigde tekeningen en gegevens, binnen de overeengekomen tijd bij Kouwer installatietechniek wordt afgeleverd en de door opdrachtgever zelf of voor diens rekening door derden uit te voeren werkzaamheden op tijd zijn verricht.
5.11. Alle leveringstijden worden door Kouwer installatietechniek steeds bij benadering opgegeven en zijn niet bindend. De leveringstermijn vangt aan zodra de opdrachtbevestiging is verzonden en bovendien alle naar oordeel van Kouwer installatietechniek eventueel benodigde gegevens, tekeningen en materialen e.d. door opdrachtgever aan haar zijn verstrekt.
5.12. Indien de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van de opdrachtgever redelijkerwijs niet te vergen is dat hij de overeenkomst in stand laat, is de opdrachtgever evenwel gerechtigd de betreffende opdracht te annuleren, mits hij hiervan schriftelijk aan Kouwer installatietechniek kennis geeft, onverminderd het recht om  door Kouwer installatietechniek de eventuele reeds gemaakte kosten in rekening te brengen.
5.13. Ten onrechte aan Kouwer installatietechniek  door middel van een getekende opdracht geretourneerde goederen blijven ter beschikking en voor risico van opdrachtgever, eventuele vervoer, transport- en/of opslagkosten komen voor zijn rekening.
5.14. Kouwer installatietechniek is gerechtigd zonder bericht aan of overleg met de opdrachtgever de opdracht of onderdelen daarvan uit te besteden aan of te laten verrichten door niet bij haar in dienst zijnde derden, indien deze zaak naar de mening van Kouwer installatietechniek een goede of efficiënte uitvoering van de opdracht bevordert.
5.15. Indien Kouwer installatietechniek en opdrachtgever een aanvangsdatum zijn overeengekomen en er op de aanvangsdatum mocht blijken dat er met de werkzaamheden niet begonnen kan worden, is Kouwer installatietechniek gerechtigd naar redelijkheid en billijkheid wachturen en/of onkosten in rekening te brengen.
5.16. In het geval van levering van materialen door de opdrachtgever is deze verplicht, tevens benodigde inschiet (uitschot tijdens be- of verwerking) ter beschikking van Kouwer installatietechniek te stellen.
5.17. De bijvoeging “circa” of “ca” geeft Kouwer installatietechniek het recht 10% meer of minder te leveren.
5.18. Bij levering van materialen en/of halffabricaten door de opdrachtgever, aanvaardt Kouwer installatietechniek geen enkele verantwoording voor eventuele gebreken.
5.19. Indien tijdens de uitvoering van een door Kouwer installatietechniek aangenomen opdracht blijkt, dat tengevolge van aan Kouwer installatietechniek onbekende omstandigheden of door overmacht de opdracht niet uitvoerbaar is, heeft Kouwer installatietechniek het recht te vorderen, dat de opdracht zodanig wordt gewijzigd, dat de uitvoering hiervan mogelijk wordt. De ten gevolge van een dergelijke wijziging gemaakte meer of mindere kosten zullen tussen partijen worden verrekend, terwijl de opdrachtgever gehouden is de door Kouwer installatietechniek reeds verrichtte, maar van onnut gebleken werkzaamheden te vergoeden.
5.20. Indien opdrachtgever na toestemming zijnerzijds materialen of gereedschappen van Kouwer installatietechniek, nodig voor de uitvoering van de opdracht, onder haar hoede heeft, is opdrachtgever verantwoordelijk voor deze materialen en gereedschappen. Bij vermissing of beschadiging heeft Kouwer installatietechniek het recht dit aan opdrachtgever in rekening te brengen.
5.21. Opdrachtgever zal voor de uitvoering van de opdracht benodigde zaken zoals elektriciteit, gas en water om niet beschikbaar stellen evenals eventueel andere aanwezige hulpmiddelen.
5.22. Wanneer een door Kouwer installatietechniek geleverd project door opdrachtgever juridisch en/of economisch in gebruik is genomen wordt dit project geacht te zijn opgeleverd.
5.23. Een project wordt geacht te zijn opgeleverd indien de opleverlijst is afgegeven en voor akkoord is ondertekend door opdrachtgever.

6. OVERSCHRIJDING LEVERINGSTERMIJN

6.1. Indien de voortgang in de uitvoering van het werk door toedoen van de opdrachtgever of door overmacht aan haar zijde wordt vertraagd, is opdrachtgever verplicht Kouwer installatietechniek over het reeds voldane gedeelte van de opdracht naar evenredigheid te betalen, alsmede voor de gehele opdracht reeds gemaakte kosten aan Kouwer installatietechniek ter voldoen.
6.2. De met Kouwer installatietechniek overeengekomen termijnen zijn door de opdrachtgever nimmer als fatale termijnen aan te merken, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.
6.3. Storingen in het bedrijf tengevolge van overmacht (onder overmacht wordt onder meer verstaan: ziekte, arbeidsongeschiktheid, extreme weersomstandigheden (zoals wind en vorst), oorlog, mobilisatie, onlusten, terreur, overstromingen, gesloten scheepvaart en andere stremmingen in het vervoer, stagnatie in, respectievelijk beperking of stopzetting van de leveringen door openbare nutsbedrijven, brand, machinebreuk en andere ongevallen, stakingen, uitsluitingen, optreden van werknemersorganisaties, waardoor produceren onmogelijk wordt, maatregelen van overheidswege, niet-levering van noodzakelijke materialen en halffabricaten aan Kouwer installatietechniek door derden en andere onvoorziene omstandigheden, ook in het land van herkomst der materialen en/of halffabricaten, welke de normale bedrijfsgang storen en de uitvoering van een opdracht vertragen of redelijkerwijs onmogelijk maken) ontslaan Kouwer installatietechniek van de overeengekomen termijn of van de uitvoeringsplicht, zonder dat de opdrachtgever uit diens hoofde enig recht of vergoeding van kosten, schaden of interesten kan doen gelden.
6.4. Ingeval van overmacht zal Kouwer installatietechniek daarvan onverwijld aangetekend mededeling doen aan de opdrachtgever. Indien de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van de opdrachtgever redelijkerwijs niet te vergen is dat hij de overeenkomst in stand laat is opdrachtgever gerechtigd de desbetreffende opdracht te annuleren mits de opdrachtgever hiervan schriftelijk aan Kouwer installatietechniek kennis geeft. Dit alles echter met de verplichting om aan Kouwer installatietechniek het reeds uitgevoerde van de opdracht te vergoeden.

7. KLACHTEN EN GARANTIES

7.1. Klachten zijn slechts schriftelijk na uitvoering van de opdracht mogelijk.
7.2. Gebreken aan een deel van het geleverde geven niet het recht tot afkeuring van de gehele geleverde prestatie.
7.3. Opdrachtgever zal voor onderzoek van een klacht alle mogelijke mede werking verlenen, om tot een voor beide partijen aanvaardbare oplossing te komen.
7.4. Meer verplichtingen dan voortvloeiende uit dit hoofdstuk heeft Kouwer installatietechniek niet, met name zal Kouwer installatietechniek in geen geval aansprakelijk zijn voor directe of indirecte schade of andere gevolgschade, die mocht ontstaan door niet juiste, of niet tijdige uitvoering van de opdracht.
7.5. Een klacht ten aanzien van bepaalde werkzaamheden of leveranties schort de betalingsverplichting van de opdrachtgever ten aanzien van die of andere werkzaamheden/leveranties niet op.
7.6. Gebreken aan een kleine hoeveelheid van geleverde goederen geven niet het recht tot afkeuring van de gehele partij. Als kleine hoeveelheid wordt maximaal 5% van de totale hoeveelheid beschouwd.
7.7. Op geleverde goederen is Kouwer installatietechniek nimmer gehouden een verdergaande garantie te verstrekken dan de door de fabrikant van de geleverde goederen aan Kouwer installatietechniek verstrekte garantie. Kouwer installatietechniek zal nimmer garantie verstrekken op reparaties, alle andere garantiebepalingen zal Kouwer installatietechniek in zijn offerte en/of opdrachtbevestiging vermelden.
7.8. Indien Kouwer installatietechniek een gebrek aan het geleverde aangetoond acht, zal zij de keus hebben, hetzij kosteloos te herleveren, hetzij de opdrachtgever alsnog een in onderling overleg vast te stellen korting op de geoffreerde prijs te verlenen. In het eerstgenoemde geval zal de opdrachtgever op verzoek van Kouwer installatietechniek de ondeugdelijk bevonden goederen franco aan haar retourneren.
7.9. Kouwer installatietechniek is nimmer gehouden na schriftelijke kennisgeving aan opdrachtgever, garantie te verstrekken op goederen c.q. werkzaamheden bij reparaties aan goederen die door derden zijn geleverd, geplaatst en/of gelegd, tenzij anders is overeengekomen.
7.10. Ten aanzien van uiterlijk waarneembare gebreken van de door Kouwer installatietechniek geleverde goederen zijn geen klachten mogelijk, anders dan bij directe levering.
7.11. Bij alleen levering is opdrachtgever c.q. derde verplicht het geleverde in ontvangst te nemen en te controleren met ondertekening van de ontvangstbon bevestigt opdrachtgever dat de levering juist en volledig is uitgevoerd.
7.12. Restpartijen worden niet retour genomen, tenzij anders is overeengekomen.
7.13. Bij berekening en bestelling van de hoeveelheid door de opdrachtgever zelf is geen retourname mogelijk.
7.14. Uitsluitingen van garanties
De garantie is niet van toepassing indien er gebreken en/of schade ontstaat door:

 • onjuist onderhoud;
 • onjuist gebruik;
 • moedwillige nalatigheid;
 • Indien de bijgeleverde instructies niet stipt worden nageleefd c.q. uitgevoerd
 • normale slijtage aan het geleverde door dagelijks gebruik;
 • verkleuring aan het geleverde tengevolge van de inwerking van licht;
 • brand, bliksem, overstromingen, natuurrampen en ontploffingen, schade door derden, vandalisme of elke vreemde oorzaak;
 • abnormale milieuverontreinigingen, welke inhouden doch zich niet beperken tot agressieve atmosfeer, schadelijke gassen, dampen en/of chemicaliën;
 • zouthoudende atmosfeer of elk ander contact met zout water;
 • buitensporige temperaturen, welke niet worden veroorzaakt door het klimaat;
 • gebreken van bouwkundig aard, waaronder begrepen werking van de constructie en/of verlies van samenhang van de ondergrond.

7.15. Voorafgaande aan elke procedure nemen partijen op zich alles in het werk te stellen om tot een onderlinge regeling van iedere onenigheid en/of geschil te komen, die kunnen ontstaan met betrekking tot en/of beroep op, de uitvoering van de garantie.

8. AANSPRAKELIJKHEID

8.1. Kouwer installatietechniek draagt generlei aansprakelijkheid voor enige schade, hoe ook genaamd en door welke oorzaak ook ontstaan, anders dan tengevolge van opzet of grove schuld door opdrachtgever te bewijzen.
8.2. Indien een opdrachtgever tot levering of tot uitvoering voor rekening van twee of meer natuurlijke en/of rechtspersonen wordt gegeven, zijn deze personen ieder voor zich hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.
8.3. Kouwer installatietechniek behoudt zich het recht voor om communicatie met opdrachtgever en derden mede te mogen voeren door gebruikmaking van communicatiemiddelen als bijvoorbeeld Internet, E-mail en GSM; voor inbreuk daarop door derden kan Kouwer installatietechniek niet instaan. Voor eventueel als gevolg van een dergelijke inbreuk op de communicatie door opdrachtgever geleden of te lijden schade is Kouwer installatietechniek niet aansprakelijk.
8.4. Evenmin aanvaardt Kouwer installatietechniek enige aansprakelijkheid voor fouten of onvolkomenheden ten gevolge van het aanleveren door opdrachtgever van niet correcte gegevens, alsmede ten gevolge van het niet verwerken van gegevens welke niet uitdrukkelijk aan Kouwer installatietechniek zijn verteld of ter hand gesteld.
8.5. In geen geval aanvaardt Kouwer installatietechniek aansprakelijkheid voor schade die is ontstaan door het onzorgvuldig of onvoorzichtig gebruik, dan wel gebruik in strijd met de gebruiksaanwijzingen van het geleverde of door de ongeschiktheid van het geleverde voor het doel waarvoor opdrachtgever het heeft aangeschaft en/of gebruikt.
8.6. Kouwer installatietechniek aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor vervuilde grond, verborgen asbest en/of andere chemicaliën, hetzij bij het aannemen, uitvoeren of uitbesteden van werken, tenzij opdrachtgever opdracht heeft gegeven aan Kouwer installatietechniek een onderzoek te doen c.q. te laten doen.
8.7. Door het geven van een opdracht tot fabricage c.q. montage, reproductie of vermenigvuldiging van door de auteurswet of enig industrieel eigendomsrecht beschermde objecten, verklaart opdrachtgever dat geen inbreuk op het auteursrecht of industriële eigendomsrecht van derden wordt gemaakt en vrijwaart opdrachtgever Kouwer installatietechniek in en buiten recht voor alle gevolgen zowel financiële als andere, uit de fabricage c.q. montage, reproductie of vermenigvuldigingen voortvloeiende.
8.8. Kouwer installatietechniek verplicht zich door opdrachtgever ter verwerking geleverde goederen en/of materialen alsmede de van de opdrachtgever ontvangen tekeningen, ontwerpen en filmmateriaal als een goed huisvader te bewaren, doch aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid.
8.9. Kouwer installatietechniek aanvaardt voor door haar opgestelde begrotingen en prognoses geen  aansprakelijkheid voor de realisatie van de ingeschatte toekomstige ontwikkelingen, tenzij de tegenpartij het tegendeel kan bewijzen.
8.10. Kouwer installatietechniek dient in alle gevallen in staat te worden gesteld, klachten en claims afdoende op te lossen. Indien een locatie zodanig is opgeleverd dat een klacht niet meer te constateren is wordt deze klacht niet ontvankelijk verklaard.
8.11. Kouwer installatietechniek beschikt over alle noodzakelijke vergunningen, welke van overheidswege verplicht zijn om werkzaamheden in binnen en buitenland te kunnen uitvoeren.
8.12. Bij het beëindigen van de werkzaamheden dient de opdrachtgever of een door hem aangewezen medewerker c.q. medewerkster aanwezig te zijn om de werkzaamheden te keuren en de door ons aangeboden leveringsbon te ondertekenen voor akkoord. Op deze leveringsbon wordt onder andere verklaard dat Kouwer installatietechniek de werkzaamheden tot volle tevredenheid en volgens afspraak c.q. opdracht heeft uitgevoerd. Indien de opdrachtgever c.q. medewerker c.q. medewerkster zonder afbericht niet aanwezig kan zijn om expertise uit te voeren ligt de verantwoordelijkheid bij de opdrachtgever.
8.13. Indien Kouwer installatietechniek materieel of gereedschappen uitleent aan derden, aanvaardt Kouwer installatietechniek geen enkele aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door gebruiker, aan wie het materieel en/of gereedschap is uitgeleend en dit nadrukkelijk aan gebruiker kenbaar is gemaakt.
8.14. Kouwer installatietechniek aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid indien tegen een negatief advies van Kouwer installatietechniek in, opdrachtgever eist dat er toch bepaalde werkzaamheden doorgang moeten vinden, doch zal Kouwer installatietechniek alles in het werkstellen om de eventuele mogelijke schade tot een minimum beperken.
8.15. Kouwer installatietechniek verplicht opdrachtgever bij het verstrekken van een opdracht een KLIC melding te doen, bij het falen van de juiste gegevens in de desbetreffende KLIC melding aanvaardt Kouwer installatietechniek geen enkele aansprakelijkheid voor schade aan kabels en leidingen en de daar uit voortvloeiende kosten.
8.16. Kouwer installatietechniek aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade indien er veranderingen optreden m.b.t. de geologische bodemgesteldheid, tenzij de tegenpartij het tegendeel kan bewijzen.

9. EIGENDOMSVOORBEHOUD/COPYRIGHT

9.1. Het eigendom van de te leveren goederen gaat niettegenstaande de feitelijke aflevering eerst op opdrachtgever over, indien deze alle navolgende verplichtingen uit alle met Kouwer installatietechniek gesloten overeenkomsten is nagekomen:
a. De tegenprestatie(s) met betrekking tot geleverde goederen zelf; de tegenprestatie(s) met betrekking tot krachtens de overeenkomst(en) door Kouwer installatietechniek verrichte of te verrichten diensten:
b. Eventuele vorderingen wegens niet nakoming door opdrachtgever van (een)overeenkomst(en).
9.2. Kouwer installatietechniek is te allen tijde gerechtigd de geleverde goederen bij opdrachtgever of diens houders weg te (doen) halen, indien opdrachtgever zijn verplichtingen jegens Kouwer installatietechniek niet nakomt. Opdrachtgever dient hiertoe zijn medewerking te verlenen op straffe van een boete van € 500,00 (zegge: vijfhonderd Euro) voor elke dag dat hij in gebreke blijft.
9.3. Het is Kouwer installatietechniek toegestaan foto’s te maken van de opdrachten al dan niet verstrekt door derden en deze foto’s te gebruiken voor promotionele doeleinden.
9.4. Kouwer installatietechniek behoudt het auteursrecht van de door haar ontworpen c.q. tot stand gebrachte ontwerpen, schetsen en calculaties, ook wanneer opdrachtgever hierop een opdracht geeft.
9.5. Ter zake van de sub 1 van dit hoofdstuk bedoelde goederen behoudt Kouwer installatietechniek voor zoveel als mogelijk is tevens het (mede)eigendomsrecht tot zekerheid van al haar openstaande vorderingen jegens opdrachtgever, indien goederen zijn verwerkt dan wel anderszins door enig handelen van opdrachtgever bij gebreke van deze betaling aan de eigendom van Kouwer installatietechniek zouden worden onttrokken.
9.6. Opdrachtgever verplicht zich de geleverde ontwerpen, documentatie, tekeningen, schetsen en calculaties slechts aan te wenden voor eigen gebruik en deze niet, op welke wijze dan ook, hetzij tegen vergoeding, hetzij om niet, aan derden ter beschikking te stellen, noch op welke andere manier dan ook handelen of nalaten te handelen, zodat derde c.q. derden hierover kunnen beschikken.
9.7. Alle rechten van industriële of intellectuele aard zoals o.a. auteursrecht en copyright, met betrekking tot de van Kouwer installatietechniek afkomstige of door Kouwer installatietechniek gebruikte ontwerpen, tekeningen, werkwijze, adviezen, etc., worden en blijven zowel tijdens de uitvoering van de opdracht als daarna uitdrukkelijk en uitsluitend onvervreemdbaar eigendom van Kouwer installatietechniek, een en ander ongeacht het aandeel in de totstandkoming van de ontwerpen, tekeningen, werkwijzen, adviezen, etc., van de opdrachtgever zelf of van ingeschakelde derde. De uitoefening van deze rechten, openbaringen of overdracht van gegevens daaronder begrepen is zowel tijdens als na de uitvoering van de opdracht uitdrukkelijk en uitsluitend aan Kouwer installatietechniek voorbehouden.
9.8. Kouwer installatietechniek heeft een eigendomsvoorbehoud als bedoeld in artikel 3:92 BW op alle door hem geleverde zaken ter zake van de vorderingen betreffende de tegenprestatie voor door Kouwer installatietechniek aan opdrachtgever krachtens overeenkomst geleverde of te leveren zaken of krachtens een zodanig overeenkomst tevens ten behoeve van de opdrachtgever verrichtte of te verrichten werkzaamheden, alsmede ter zake van de vorderingen wegens te kort schieten in de nakoming van zodanige overeenkomsten, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Opdrachtgever is verplicht zich te onthouden van ieder handeling die aan voornoemd eigendomsvoorbehoud afbreuk doet, zoals het vestigen van een pandrecht, overdracht aan een derde c.q. derden, verkoop of montage.
9.9. Indien opdrachtgever aan Kouwer installatietechniek informatiedragers, elektronische bestanden en/of software etc. verstrekt, garandeert deze dat de informatiedragers, elektronische bestanden en/of software etc. vrij zijn van virussen en defecten, mocht voorgaande niet het geval zijn, dan is Kouwer installatietechniek gerechtigd de daaruit voortvloeiende kosten op opdrachtgever te verhalen.

10. BETALINGEN

10.1. Indien de uitvoering van een opdracht zich uitstrekt over een periode langer dan een maand of indien het met de opdracht gemoeide bedrag naar de mening van Kouwer installatietechniek daarvoor in aanmerking komt, kan zij betaling c.q. vooruitbetaling, c.q. betaling in termijnen vorderen.
10.2. Alle betalingen dienen te geschieden binnen veertien(14) dagen na factuurdatum, netto zonder enige aftrek in Euromunt, tenzij anders overeengekomen.
10.3. Indien in een langere kredietgeving dan veertien(14) dagen na factuurdatum wordt toegestemd of indien deze ten onrechte wordt genomen, is opdrachtgever rente over het factuurbedrag verschuldigd van 1% per maand of gedeelte van een maand. Indien en voor zover de verschuldigde wettelijke rente hoger of lager is dan het hiervoor genoemde percentage, wordt de wettelijke rente berekend.
10.4. Alle kosten zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, welke Kouwer installatietechniek moet maken ter effectuering van haar rechten, zijn voor rekening van opdrachtgever. Deze kosten belopen ten minste 15% van het betrokken bedrag met een minimum van € 125,00 (zegge: éénhonderdenvijfentwintig Euro).
10.5. Indien opdrachtgever de opdracht in onderaanneming door Kouwer installatietechniek doet uitvoeren, zal opdrachtgever op eerste verzoek van Kouwer installatietechniek de uit deze transactie verkregen vordering(en) op derden aan Kouwer installatietechniek cederen. Opdrachtgever verleent Kouwer installatietechniek reeds nu voor als dan onherroepelijk volmacht om tot inning van de betreffende vordering(en) over te gaan.
10.6. Termijnbetaling: de opstelling van de termijnfactuur vindt plaats op basis van de ingezonden werkrapporten.
10.7. Indien een termijnbetalingen tussen partijen is overeengekomen dient deze telkens en niet later dan acht dagen waarop Kouwer installatietechniek de desbetreffende termijnfactuur conform de overeenkomst aan de opdrachtgever heeft verstuurd, c.q. toegezonden te worden voldaan. Indien de opdrachtgever met de termijnbetaling in gebreke blijft, is Kouwer installatietechniek gerechtigd het desbetreffende werk stil te leggen tot het moment waarop de verschuldigde betalingstermijn is voldaan, mits hij de opdrachtgever schriftelijk in gebreke heeft gesteld en zeven dagen zijn verlopen na de dag van de ingebrekestelling. Het in de vorige zin bepaalde, laat het recht van Kouwer installatietechniek op vergoeding van kosten en schaden, volgens sub 10.3 en 10.4 van deze Algemene Voorwaarden.

11. WIJZIGINGEN IN HET WERK EN OMSTANDIGHEDEN

11.1. Wijzigingen in het werk resulteren in ieder geval in meer – of minderwerk als:
a. er sprake is van een wijziging in het ontwerp of bestek;
b. de door opdrachtgever verstrekte informatie niet overeenstemt met de werkelijkheid;
c. van geschatte hoeveelheden met meer dan 5% wordt afgeweken;
d. de normale werktijd, door capaciteitsbelemmerende omstandigheden met meer dan 5% wordt overschreden;
11.2. Meerwerk wordt berekend op basis van de waarde van de prijsbepalende factoren die geldt op het moment dat het meerwerk wordt verricht. Minderwerk wordt verrekend op basis van de waarde van de prijsbepalende factoren die gold op het moment van het sluiten van de overeenkomst Als het saldo van het minderwerk dat van het meerwerk overtreft, mag Kouwer installatietechniek bij de eindafrekening 20% van het verschil van de saldi bij opdrachtgever in rekening brengen. Deze bepaling geldt niet voor minderwerk dat gevolg is van een verzoek van Kouwer installatietechniek.

12. OMVANG VAN HET WERK

12.1 Opdrachtgever moet ervoor zorgen dat alle vergunningen, ontheffingen en andere beschikkingen die noodzakelijk zijn om het werk uit te voeren tijdig en met de juiste inhoud verkregen zijn.
12.2. Opdrachtgever en Kouwer installatietechniek kunnen onderling anders overeenkomen, mits schriftelijk vastgelegd.

13. AANVULLENDE VOORWAARDEN

13.1. De opdrachtgever verplicht zich vrije toegang c.q. doorgang te verlenen ten behoeve van de te verrichten werkzaamheden.
13.2. Bij aanvang van de werkzaamheden dienen de te behandelen ruimten leeg en schoon te worden aangeboden en dient de werktemperatuur minimaal 5° Celsius te bedragen. Indien Kouwer installatietechniek de ruimten moet vrijmaken worden de hieraan bestede uren door berekend, tegen het gebruikelijke uurloon per uur per persoon.
13.3. Opdrachtgever verplicht zich al het restmateriaal zelf af te voeren, tenzij anders is overeengekomen.
13.4. Kouwer installatietechniek kan nimmer aansprakelijk gesteld worden voor de keuze van de opdrachtgever van een niet aangepast materiaal en/of een niet aangepaste afwerking in het licht van een later gebruik of aanwending van het aangekochte materiaal. De opdrachtgever beslist volstrekt autonoom welk product en welke afwerking hij wenst zonder dat bij het niet gewenste resultaat van het eindproduct de opdrachtgever Kouwer installatietechniek aansprakelijk kan stellen.
13.5. Ingeval Kouwer installatietechniek een opdracht krijgt voor het maken van een schaderapport en de opdracht daarna niet aan haar wordt verstrekt, is Kouwer installatietechniek gerechtigd 10% van het schadebedrag in rekening te brengen aan opdrachtgever, indien voornoemde nadrukkelijk op het schaderapport is vermeld.
13.6. Indien opdrachtgever een Carpolis voor een betreffend project afsluit, zal Kouwer installatietechniek automatisch meeverzekerd zijn en kan het eigen risico van de Carpolis niet op Kouwer installatietechniek verhaald worden.
13.7. Indien Kouwer installatietechniek werkzaamheden als onderaannemer uitvoert, dient opdrachtgever zorg te dragen voor afvalcontainers, welke geschikt zijn voor het scheiden van afval en/of restmateriaal. Particulieren dienen zelf zorg te dragen voor het afvoeren van restmaterialen, tenzij anders is overeengekomen.
13.8. Al het door opdrachtgever beschikbaar gesteld materieel bijv. ladders, steigers, brandblussers, beveiligingshekken en veiligheidslijnen, dienen te zijn voorzien van een veiligheidskeurmerk.
13.9. Kouwer installatietechniek aanvaardt geen aansprakelijkheid indien er schade voortvloeiend uit constructies, werkwijze waarvan in de toekomst mocht blijken dat door de voortschrijdende technologische ontwikkelingen deze constructies c.q. werkwijze achterhaald mochten blijken te zijn.
13.10. Opdrachtgever verplicht zich bepaalde vergunningen t.b.v. het plaatsen van steigers en of containers aan te vragen en de te betalen leges te voldoen, tenzij anders is overeengekomen.
13.11. Opdrachtgever dient zorg te dragen voor alle benodigde vergunningen, alsmede alle voorzieningen te treffen t.b.v. het verkeer, milieu en/of geluidsoverlast, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
13.12. Met betrekking tot de geleverde materialen, hun kleur en/of dikte worden bepaald door monsters en/of stalen die slechts als benaderende gelijkenis worden verstrekt zonder dat identieke kleur en/of structuur door de klant kunnen worden geëist.
13.13. Kouwer installatietechniek aanvaardt geen  aansprakelijkheid indien er water of anderszins in ruimtes onder de gelegde vloeren komt of staat, (tenzij door Kouwer installatietechniek zelf veroorzaakt)of indien de opdrachtgever deze belangrijke informatie heeft achtergehouden.
13.14. Kouwer installatietechniek kan nimmer aansprakelijk gesteld worden voor  het verkeerd aflopen van bestaande dakgoten.

14. GESCHILLEN

14.1 Een geschil is aanwezig, zodra een partij verklaart dat zulks het geval is.
14.2. Op alle overeenkomsten en transacties van Kouwer installatietechniek met opdrachtgever is uitsluitend Nederlands Recht van toepassing.
14.3. Alle geschillen, hoe ook genaamd, zullen worden onderworpen aan het oordeel van de Nederlandse bevoegde rechter, zulks met uitsluiting van alle andere arbitrerende, adviserende en rechtsprekende lichamen.

15. SLOTBEPALING

15.1. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie van de Algemene Voorwaarden zoals die gold ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst.

 

 

 

Privacyverklaring

In deze Privacyverklaring leest u hoe Kouwer Installatietechniek omgaat met persoonsgegevens. Persoonsgegevens zijn gegevens die iets vertellen over een persoon of die in verband gebracht kunnen worden met een persoon. Ook gegevens van een zzp-er, eenmanszaak, vof of maatschap zijn volgens de wet persoonsgegevens.

Kouwer Installatietechniek waardeert het vertrouwen dat in ons gesteld wordt en wij gaan daarom zorgvuldig met uw persoonsgegevens om. Wij hebben onze mensen als zodanig geïnstrueerd en onze systemen naar ons beste kunnen beveiligd. We bewaren de gegevens zorgvuldig in beveiligde databases.

Uw persoonsgegevens worden niet voor commerciële doeleinden gebruikt.
Hoe wij omgaan met persoonsgegevens hebben wij vastliggen in een register van verwerkingsactiviteiten, waarmee wij aan de Autoriteit Persoonsgegevens kunnen aantonen dat wij handelen in overeenstemming met de privacy wetgeving.

Wij verwerken (persoons-)gegevens uit hoofde van overeenkomsten met personen met betrekking tot onderstaande doeleinden:

§  Het aangaan van abonnement(en).

§  Het uitvoeren van diensten en transacties.

§  Administratieve doeleinden.

§  Sollicitaties.

§  Personeelsadministratie.

We bewaren deze gegevens in onze database zo lang als nodig is voor het doel waarvoor we de gegevens gebruiken. Gegevens van u als klant worden bewaard zolang u klant bent en na beëindiging van de klantrelatie overeenkomstig de wettelijke bewaartermijn.

De gegevens die wij vastleggen zijn noodzakelijk voor het uitvoeren van een degelijke administratie, het maken van afspraken naar aanleiding van een tot stand gekomen overeenkomst. Zonder deze gegevens is het voor Kouwer Installatietechniek onmogelijk om diensten en/of transacties na te komen. De gegevens die wij vastleggen bevatten geen zogenaamde "gevoelige" en “bijzondere persoonsgegevens”.

Gegevens die wij vast hebben liggen zijn primair (bedrijfs-)naam en contactgegevens. Andere informatie wordt uitsluitend gedeeld met partijen waarmee wij verwerkersovereenkomsten hebben en die ons ondersteunen bij uitvoering van onze werkzaamheden. Hierbij moet u denken aan hosting van onze digitale bestanden en bijvoorbeeld het delen van adresgegevens met de fabrikant, specialist, externe opdrachtgever of groothandel. Ook kunnen wij in voorkomende gevallen wettelijk verplicht worden persoonsgegevens te delen met bevoegde overheidsinstanties. 

Kouwer installatietechniek verzamelt en verwerkt gegevens over klanten en bezoekers op onze website (analytische cookies) ten behoeve van de bedrijfsvoering en om websitestatistieken te kunnen ontwikkelen en/of bijwerken. Door middel van die informatie  verbeteren wij de kwaliteit van de website. 

In het geval en van een datalek zal direct melding worden gedaan bij onze ICT-specialist, alsmede volgens de AVG, aan de Autoriteit Persoonsgegevens - meldloket datalekken. Tevens worden betrokkenen geïnformeerd over de eventuele risico’s hiervan. 

Wilt u weten welke persoonsgegevens wij over u hebben vastgelegd? Dan kunt u gebruik maken van het ‘Recht van inzage’. Wilt u gegevens wijzigen en zo gebruik maken van het ‘Recht op correctie’? Of wilt u uw toestemming intrekken om uw gegevens te verwerken? Neemt u dan contact met ons op via info@kouwer-installatietechniek.nl.

Dit is de meest recente Privacyverklaring van Kouwer Installatietechniek d.d. 17 mei 2018. Wij kunnen deze Privacyverklaring aanpassen als er nieuwe wettelijke ontwikkelingen zijn.

 

 

 

Nu op Twitter

Ook wij van #Kouwer nemen de nodige maatregelen in acht in het belang van uw en onze #gezondheid #Coronatwitter.com/i/web/status/1…

Ook wij van #Kouwer nemen de nodige maatregelen in acht in het belang van uw en onze #gezondheid #Coronatwitter.com/i/web/status/1…